دانلود اهنگ Sasha Sloan Dancing With Your Ghost Lyrics Meaning

Presenting you دانلود اهنگ Sasha Sloan Dancing With Your Ghost Lyrics Meaning by Sasha Sloan. The song name is Dancing With Your Ghost.

دانلود اهنگ Sasha Sloan Dancing With Your Ghost Lyrics

سر آسمان فریاد می کشم
سر دنیا جیغ و داد میزنم
عزیزم ، چرا ترکم کردی؟
من هنوز مال تو هستم
سفت بغلتو چسبیدم
حواسم نیست

فقط خدا میدونه الان کجایی
چطور عاشق شم ، چطور دوباره عاشق بشم؟
چطور اعتماد کنم ، چطوری دوباره اعتماد کنم؟
تمام شبو بیدار می مونم
به خودم میگم که حالم خوبه
عزیزم ، دیدن تو سخت تر از دیدن دیگرانه
ضبطو روشن می کنم

منتظر میمونم تا آهنگمونو بشنوم
هرشب با شبح تو میرقصم
هرشب با شبح تو میرقصم
هرگز این شانسو نداشتم
که آخرین خداحافظو بگم
باید ازش رد بشم

ولی امتحان کردنش دردناکه
چطور عاشق شم ، چطور دوباره عاشق بشم؟
چطور اعتماد کنم ، چطوری دوباره اعتماد کنم؟
تمام شبو بیدار می مونم
به خودم میگم که حالم خوبه
عزیزم ، دیدن تو سخت تر از دیدن دیگرانه
ضبطو روشن می کنم
منتظر میمونم تا آهنگمونو بشنوم
هرشب با شبح تو میرقصم
هرشب با شبح تو میرقصم

چطور عاشق شم ، چطور دوباره عاشق بشم؟
چطور اعتماد کنم ، چطوری دوباره اعتماد کنم؟
تمام شبو بیدار می مونم
به خودم میگم که حالم خوبه
عزیزم ، دیدن تو سخت تر از دیدن دیگرانه
ضبطو روشن می کنم
منتظر میمونم تا آهنگمونو بشنوم
هرشب با شبح تو میرقصم
هرشب با شبح تو میرقصم
هرشب با شبح تو میرقصم

دانلود اهنگ Sasha Sloan Dancing With Your Ghost Lyrics

Yelling at the sky
Screaming at the world
Baby, why’d you go away?
I’m still your girl
Holding on too tight
Head up in the clouds
Heaven only knows
Where you are now

How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?

I stay up all night
Tell myself I’m alright
Baby, you’re just harder to see than most
I put the record on
Wait ’til I hear our song
Every night I’m dancing with your ghost
Every night I’m dancing with your ghost

Never got the chance
To say a last goodbye
I gotta move on
But it hurts to try

How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?
I stay up all night
Tell myself I’m alright
Baby, you’re just harder to see than most
I put the record on
Wait ’til I hear our song
Every night I’m dancing with your ghost
Every night I’m dancing with your ghost

How do I love
How do I love again?
How do I trust
How do I trust again?

I stay up all night
Tell myself I’m alright
Baby, you’re just harder to see than most
I put the record on
Wait ’til I hear our song
Every night I’m dancing with your ghost
Every night I’m dancing with your ghost
Every night I’m dancing with your ghost

Music Video

This is the end of دانلود اهنگ Sasha Sloan Dancing With Your Ghost Lyrics Meaning.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *